ASI stands for Alternative Investment Company whose activity is regulated by the Act on Investment Funds and Alternative Investment Funds Management of May 27, 2004.
ASI managers are subject to registration with the Polish Financial Supervision Authority and are obliged to carry out current activities taking into account the information obligations towards investors and the Financial Supervision Authority.
The exclusive object of an ASI is to collect assets from multiple investors in order to invest them in accordance with the investment policy. Therefore, an ASI cannot simultaneously conduct any other business activity besides the one mentioned above.
The investment community.

Equity crowdfunding platform

Investment projects

Mission of ASI Vis Vitalis Management

Stable growth

We only offer profitable projects with stable growth and above-average return potential

Security

We create an increase in the value of portfolio investments and, above all, protect the invested capital against the risk of inflation

Regular profits

We recommend stable investments with dividend potential

Philosophy and value system

ASI Vis Vitalis Management’s investment policy is based on certain principled values that are designed to limit investment risk and set the path for building a balanced investment portfolio that provides investors with long-term growth in investment value and stable returns.

We believe that wise investment based on our system of values will build a solid foundation for the development of ASI Vis Vitalis Management and our investors will achieve tangible financial success.
  • Safety of entrusted funds
  • Conservative project evaluation principles
  • Reliable risk assessment
  • Transparency of investments
  • Avoidance of high-risk investments
  • Sustainability and climate protection

Strategy and Goals

ASI Vis Vitalis Management is an investment company raising funds from investors through the equity crowdfunding formula.

Our goal is therefore to create value for our investors by investing funds in ventures with a long-term development perspective and a high rate of return that allows for the payment of dividends.
The stable growth of asset values and the protection of capital against inflation is the most important objective of ASI Vis Vitalis Management. Our strategy is that ROI and IRR from investment projects should reach at least 20%.

How do we intend to implement our strategy? Primarily through a balanced investment portfolio, assuming the following structure:
The projected structure of our investment portfolio reflects the philosophy and value world of ASI Vis Vitalis Management and its response to the major challenges of today’s world.
Sustainable development, climate protection, green building technologies and health care are directions that will be topical in the next 20-30 years. Our company intends to actively participate in this trend of change.

Management Board

President of the Management Board

Supervisory Board

Chairman of the Supervisory Board

member of the supervisory board

member of the supervisory board

Opis projektu inwestycyjnego Watonet Sp. z o.o.

Idea projektu

Poziom jakości i czystości powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Polskie miasta znajdują się w czołówce najbardziej zapylonych i zanieczyszczonych smogiem w UE.

Ochrona środowiska, transformacja energetyczna i poprawa jakości życia znajdują się głęboko w sferze zainteresowań pomysłodawców projektu inwestycyjnego Watonet Sp. z o.o. Projektowane przedsięwzięcie koncentruje się na budowie firmy produkującej energię elektryczną z promieni słonecznych oraz rozwijaniu innych technologii z kręgu OZE.

Rynek instalacji fotowoltaicznych

1. Globalny rynek fotowoltaiki rozwija się w postępie wykładniczym. Od początku XXI wieku fotowoltaika rozwija się w tempie około 40% rocznie
2. Liderem w wykorzystaniu fotowoltaiki są Niemcy, gdzie moc zainstalowanych paneli wynosi ponad 54.000 MW. Dla porównania, fotowoltaiczna moc zainstalowana jest w Polsce 14 razy mniejsza niż w Niemczech.
3. Obecnie zaledwie 3% energii powstaje przy pomocy promieni słonecznych. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że do 2050r. udział ten wzrośnie do 11% w skali świata.
4. Polska energetyka jest obecnie najbardziej emisyjna spośród krajów UE. Na koniec 2019r. udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej sięgał w Polsce 72,1%. Mamy jednocześnie jeden z najniższych wskaźników udziału OZE w produkcji energii, sięgający ledwie 16%.
5. W 2018 roku Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę RED II, która określa cele w zakresie OZE na lata 2021-2030, i ustanawia ogólny cel w zakresie energii odnawialnej na poziomie 32% całkowitego zużycia energii do 2030 r.
6. Ceny fotowoltaiki drastycznie spadły w ciągu ostatnich kilku dekad. W 1977 roku ceny paneli z krzemu krystalicznego wynosiły około 77 dolarów USA w przeliczeniu na 1 Wat. Średnie ceny spotowe w 2018 roku wynosiły już zaledwie 0,13 dolara za 1 Wat, czyli prawie 600 razy mniej. W 2020r. ceny paneli i ogniw fotowoltaicznych spadły do 0,07 USD za 1 Wat instalowanej mocy.
7. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na koniec 2020 r. wyniosła 3.935,74 MW. Oznacza to wzrost o 2.463 MW w porównaniu do 2019 r.
8. Obrót branży fotowoltaicznej w Polsce w 2020r. wyniósł 10,5 mld zł co stanowiło przyrost ponad 100% w porównaniu do 2019r. Segment mikroinstalacji w 2020 r. osiągnął 8,4 mld zł.
9. Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przewiduje, że w 2023 r. moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 8 GW a w 2025 r. łączna moc zainstalowana może osiągnąć poziom nawet 15 GW.

*Prognozowana wartość
10. Polska jest jedynie 12% mniejsza niż Niemcy pod względem powierzchni kraju. Mamy natomiast znacznie mniejsze zagęszczenie ludności a tym samym relatywnie więcej przestrzeni dla instalacji PV.

Model biznesowy funkcjonowania spółki Watonet Sp. z o.o.

Watonet to spółka działająca w obszarze rozwoju fotowoltaiki i technologii OZE. Jej przedmiotem działalności są 2 sfery biznesu:

1. Rozwój farm fotowoltaicznych powyżej 1 MWp

2. Hurtowy handel sprzętem do instalacji PV oraz wyposażeniem dodatkowym (pompy ciepła, magazyny energii, instalacje grzewcze, dachówki PV itp.)

W obu przypadkach działalność ta jest oparta o partnerstwo z developerem instalacji PV oraz technologii OZE – MB Energy.
Model biznesowy WM zakłada dokapitalizowanie spółki przez ASI Vis Vitalis Sp. z o.o. SKA ze środków zebranych poprzez crowdfunding udziałowy i przeznaczenie ich na dosprzętowienie produkcji oraz na kapitał obrotowy konieczny do zakupu materiałów produkcyjnych.
Współpraca Watonet Sp. z o.o. z MB Energy Sp. z o.o. ma zaowocować wybudowaniem firmy produkującej i sprzedającej prąd elektryczny pochodzący z farm fotowoltaicznych.

MB Energy przygotowała projekt 2 MWp farmy PV Kruszyna 1 w powiecie Radomskim, który jest na etapie uzgadniania przyłącza do sieci z lokalnym dystrybutorem.
W kolejnych latach planowane są następne farmy 1-3 MW tak by docelowo w perspektywie 4-5 lat osiągnąć moc skumulowaną co najmniej 25 MWp.
Wartością dodaną projektu jest utworzenie w ramach Watonet Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego, które koncentrować się ma na technologiach i innowacjach z zakresu energetyki odnawialnej i transformacji energetycznej.

Zespół spółki zarządzającej projektem

Paweł Lachowicz
Opracowywanie strategii rozwoju w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE
Spółka Watonet Sp. z o.o. jest kierowana przez p. Pawła Lachowicza, menadżera, inżyniera i energetyka, absolwenta Wydziału Energetycznego Politechniki Gdańskiej z kilkunastoletnią praktyką w sektorze energetycznym. Pan Lachowicz realizował szereg dużych przemysłowych i infrastrukturalnych projektów energetycznych, w tym m.in. dla Grupy Lotos, Robyg SA, czy miasta Gdańsk. Jego zainteresowania związane z energetyką odnawialną i fotowoltaiką sprawiły, że związał się ze spółką Watonet by rozwijać ją w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE.
Jerzy Markowski
Nadzór techniczny nad produkcją i jakością wykonania domów modułowych.
W projekcie Watonet uczestniczy również p. Jerzy Markowski, doświadczony inżynier z olbrzymim doświadczeniem przy budowie i rozwijaniu instalacji energetycznych. Energetyk i hydrotechnik, twórca innowacyjnych rozwiązań z zakresu małej hydroenergetyki, fotowoltaiki i technologii zgazowania odpadów. Absolwent Wydziału Metalurgii AGH i studiów podyplomowych w zakresie technologii OZE na AGH w Krakowie.

Od 20 lat zajmuje się budową małych elektrowni wodnych (tzw. MEW) oraz farm fotowoltaicznych. Autor innowacyjnych rozwiązań z zakresu zagospodarowania odpadów na potrzeby energetyczne. Zarządza dwoma lokalnymi hydroelektrowniami w Małopolsce. Bezpośrednio zaangażowany w rozwój farm fotowoltaicznych Kruszyna I i Kruszyna II.

Status i zaawansowanie projektu

Projekt budowy farmy 2 MWp Kruszyna 1 jest mocno zaawansowany. Projekty techniczne instalacji PV i przyłącza do sieci są opracowane w szczegółach i procedowane w celu uzyskania decyzji przyłączeniowej i pozwolenia na budowę.

Lokalne władze wydały na podstawie projektów pozytywną decyzję środowiskową oraz warunki zabudowy. Oczekujemy, że jeszcze przed końcem obecnej kampanii zbiórkowej sfinalizowane zostaną formalności dotyczące przyłącza i pozwolenia na budowę.

Projekt budowy biznesu handlowo-logistycznego jest mniej skomplikowany. Watonet Sp. z o.o. posiada 2 centra magazynowo-logistyczne: na województwie śląskim, w rejonie Pszczyny i w województwie pomorskim, w rejonie Sztumu. Dwa centra magazynowo-logistyczne idealnie wpisują się w strategię ogólnopolskiej dystrybucji produktów do montażu mikroinstalacji PV i instalacji towarzyszących.

Prognozy finansowe

Prognozy finansowe Watonet Sp. z o.o. zostały oparte o 10 letni horyzont czasowy. Zakładamy osiągnięcie skumulowanej mocy zainstalowanej na poziomie 25 MWp do roku 2027.
Podstawowe założenia do prognoz finansowych są następujące:
2,8 mln zł
Koszt budowy farmy 1 MW
47/53
Dźwignia finansowa (D/E)
5%
Realny koszt finansowania dłużnego
15 lat
Okres finansowania
1100 MWh
Roczna wielkość produkcji energii
300 zł/MWh
Średnia cena sprzedaży energii
300 zł/MWh
Przeciętne roczne koszty utrzymania farmy
Zyski są reinwestowane w rozwój przedsięwzięcia
Prognoza podstawowych wartości w tys. zł (farmy fotowoltaiczne)
Przy tych założeniach przedsięwzięcie generuje wewnętrzną stopę zwrotu IRR na poziomie 34%.
Przy tych założeniach przedsięwzięcie generuje wewnętrzną stopę zwrotu IRR na poziomie 19,5%.

Planowane przychody z działalności handlowej mają docelowo generować 12-15 milionów zł rocznego obrotu i IRR na poziomie 48%.
20-24 mln zł
Sumaryczne obroty Watonet Sp. z o.o.

Model prognozy nie zakłada agresywnego tempa wzrostu. Scenariusz bazowy zakłada margines bezpieczeństwa po stronie przychodowej i kosztowej by zredukować ewentualne ryzyko finansowe i biznesowe prognozy.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.