Polityka prywatności i bezpieczeństwa serwisu internetowego ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA została opracowana w oparciu o wymagania zawarte w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /Dz. Urz. UE.L nr 119, str.1/ – dalej zwaną RODO (wdrożenie odpowiednich rozwiązań związanych z ochroną danych osobowych. Odpowiednich do skali, celów, charakteru, zakresu i kontekstu przetwarzania danych.)
 • Ustawie o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018, dalej zwaną Ustawą UODO.

Wprowadzenie

 1. Administratorem danych jest: ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA
 2. Skąd posiadamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawarcia z nami umowy na realizację usług dla Ciebie, a także później, w związku dalszym kontaktem z nami w celu poznania nowych ofert, omawiania wspólnych projektów lub po prostu kiedy wysłałeś do nas zapytanie o jedną z naszych usług.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych oraz komu je udostępniamy? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
 • pozyskiwaniem od Ciebie potrzebnych informacji w celach zrealizowania usługi,
 • umożliwienia dokonania wszelkich formalności prawnych takich jak: stworzenie zamówienia, wystawienia faktury, rozliczenia płatności.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu usługodawcy (Nazwa firmy) którym jest:

 • obsługa Twoich próśb przez formularz kontaktowy.
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Jeśli się na to zgodzisz. poprzez wyrażenie zgody, korzystając z przeglądarki internetowej na stronie usługodawcy do zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

 1. Dlaczego muszę podać swoje dane? 

Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych określonych w umowie świadczenia usług, aby móc zawrzeć i wykonać usługę, którą to samodzielnie i dobrowolnie zamawiasz.
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać wybranych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług serwisu ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA. 

 1. Komu udostępniamy Twoje dane? 

Twoje dane osobowe wykorzystujemy wewnętrznie tylko i wyłącznie w zakresie świadczenia wybranej przez Ciebie usługi oraz przekazujemy Twoje dane upoważnionym przez nas podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty księgowe, generujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 1. Jakie masz prawa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Ci możliwość:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Sprostowania przetwarzanych przez nas danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Usunięcia przetwarzania danych, tzw. bycia zapomnianym
 • Przeniesienia danych do innego administratora
 • Wzniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 • Wpływu na zakres przetwarzania danych transmisyjnych

W przypadku chęci „bycia zapomnianym” (usunięcie konta klienta) należy skontaktować się z usługodawcą.

Jednocześnie przypominamy, iż firma (Nazwa firmy), której zaufałeś jako swojemu partnerowi w biznesie, nie wysyła do swoich Klientów zbędnego agresywnego spamu, reklam, marketingu. W takiej sytuacji możesz być pewnym, iż firma (Nazwa firmy) nie udostępnia Twoich danych zewnętrznym firmom w tym przede wszystkim firmom marketingowym.

Definicja bezpieczeństwa

 1. Przez bezpieczeństwo przepływu danych w naszej firmie, rozumie się zapewnienie: 
 • Poufności informacji (uniemożliwienie dostępu do danych osobom trzecim).
 • Integralności informacji (uniknięcie nieautoryzowanych zmian w danych).
 • Dostępności informacji (zapewnienie dostępu do danych, w każdym momencie żądanym przez osobę, której dane dotyczą).
 • Archiwizacji danych (przechowywania danych w miejscu niedostępnych dla osób trzecich, nawet po zaprzestaniu z ich korzystania).
 • Usunięcie danych po upływie określonego w umowie lub prawnie czasu od zaprzestania z nich korzystania (trwałe usunięcie z dysków i serwerów lub zniszczenie kopii papierowych).

Procedury bezpieczeństwa

 1. ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA stosuje adekwatne do sytuacji środki aby zapewnić bezpieczeństwo informacji.
 2. Jako dane podlegające szczególnej ochronie (informacje poufne) rozumie się:
 • informacje o realizowanych zamówieniach (zarówno planowane, bieżące jak i historyczne),
 • informacje finansowe,
 • informacje organizacyjne,
 • dane dostępowe do systemów IT,
 • dane osobowe,
 • inne informacje oznaczone jako „informacji poufne” lub „dane poufne”.
 1. ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA przetwarza dane osobowe na potrzeby:
 • Zamówień / umów
 • Faktur
 • Korespondencji mailowych i sms z klientem
 • Wysyłki gotowych produktów za pomocą serwisów zewnętrznych typu wetransfer.pl 
 • Serwisu księgowego 
 • Serwisów społecznościowych typu FB i Instagram, w których to użytkownik każdorazowo zezwala na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
 • W celach marketingowych – tylko za ówczesną zgodną klienta zawartą w umowie. 
 1. ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA nie udostępnia danych osobowych zebranych w celach marketingowych żadnym jednostkom zewnętrznym. Jest podmiotem niezależnym i samodzielnym.

Zasady polityki prywatności

 1. Niniejszy dokument zawierający Politykę Prywatności („Polityka”) i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenie asi-visvitalis.pl zwanych dalej także „Serwisem” został stworzony i przyjęty przez ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Krakowskiej 22, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000800510, REGON 384201382, i posiadającą  numer identyfikacji podatkowej NIP 5492456233, o kapitale akcyjnym w wysokości 50.000,00 zł., (zwaną dalej: „ASI Vis Vitali Management”) w celu:
 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony danych osobowych Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z Serwisu poprzez zapewnienie im  bezpieczeństwa zgodnie ze standardem wymaganym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L  z 2016 r.  Nr 119 str. 1 (dalej: RODO);
 • podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis oraz korzystających z Serwisu poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwana dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • udzielenia Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania plików cookies w Serwisie, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”.
 1. Ochrona informacji wrażliwych, dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby mogli Państwo czuć się bezpiecznie, przeglądając nasze strony internetowe. Niniejsza Polityka ma na celu zagwarantowanie Użytkownikom Serwisów ochrony wszelkich dotyczących ich danych osobowych i informacji przekazywanych ASI Vis Vitalis Management przez Użytkowników za pomocą Serwisu, przed naruszeniem poufności tych danych i informacji oraz ich nieuprawnionym wykorzystaniem. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Polityką przed skorzystaniem z Serwisu.
 2. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. ASI Vis Vitalis Management nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Doradzamy Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies tych stron, jeżeli takowe zostały stworzone, a w przypadku ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
 3. Prosimy zgłoszanie wszelkich nieprawidłowości w zakresie działania Serwisu na adres: biuro@asi-visvitalis.pl. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi.
 4. Serwis ograniczaja zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, stosownie do art. 5 ust.1 lit. C RODO. W szczególności zbierając za pomocą Serwisu dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do udzielenia informacji.
 5. ASI Vis Vitalis Management jest administratorem danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu. Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym utworzenia dla Użytkownika oferty lub przesyłania Użytkownikowi na jego żądanie  informacji handlowych, a także broszur.  Są one przetwarzane  na podstawie art.  6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby (tzw. wyrażenie woli na rozpoczęcie współpracy). Serwis umożliwia Państwu w określonych przypadkach  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).  Dane zbierane za pomocą Serwisu przetwarzane są wyłącznie  na podstawie udzielonej zgody  (art.  6 ust. 1 pkt a) RODO).
 6. Uzyskanie odpowiedzi na zapytanie wymaga podania w odpowiednim formularzu: imienia, adresu e-mail, numeru telefonu. Podczas wysyłki formularza kontaktowego Użytkownik zostanie poproszony o akceptację Polityki. Pola te są obowiązkowe. Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku potrzeby umówienia spotkania).
 7. Dane osobowe, jeżeli zostały zebrane, będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty wypełnienia formularza. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba osób upoważnionych. Z zasady, Państwa dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że: po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej Państwa zgody na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa.
 9. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 10. Podanie przez Państwo danych osobowych jest całkowicie dobrowolne (konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udzielenia Państwu informacji lub podjęcia działań w celu nawiązania współpracy).
 11. Przypominamy również, że ASI Vis Vitalis Management, jako administrator danych osobowych, może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisu danych innym podmiotom na podstawie art. 28 RODO.
 12. Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. ASI Vis Vitalis Management przetwarza tylko takie dane informatyczne, które są generowane automatycznie przez połączenie internetowe Użytkownika, wyszukiwarkę, adres internetowy (np. adres IP, czas korzystania z danych stron, nazwy wybieranych stron, stosowane wyszukiwarki), a także plik bądź pliki „cookie”, służące do uwierzytelniania lub identyfikacji wyszukującego, w celu monitorowania ruchu w Serwisie oraz do badań diagnostycznych i marketingowych. ASI Vis Vitalis Management wykorzystuje powyższe dane wyłącznie do celów statystycznych, nie służą one do osobistej identyfikacji Użytkownika. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez ASI Vis Vitalis Management z danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.
 13. Akceptując zasady dotyczące plików „cookies” określone w Polityce, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i informacji dostosowanych do jego osobistych preferencji, dostarczanych przez internetowe platformy marketingowe usługodawców zewnętrznych (takich jak Google), opartych na danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację oraz systemu Google Remarketing wykorzystywanego przez ASI Vis Vitalis Management. Użytkownikowi Google przysługuje uprawnienie do wyłączenia reklam dostosowanych do indywidualnych potrzeb za pośrednictwem strony http://www.google.com/settings/ads.
 14. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Nie są one ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
 15. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 16. ASI Vis Vitalis Management wykorzystuje cookies w celu potwierdzenia, że Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Ponadto pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m. in.: uproszczone logowania się w Serwisie, utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem serwisu logowania.
 17. Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które nie są niezbędne do korzystania z Serwisu ASI Vis Vitalis Management, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić: przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu; zapamiętanie wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja “zapamiętaj mnie”), dopasowanie zawartości produktów do preferencji Użytkowników, przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w ofercie, wyświetlenie ostatnio przeglądanych ofert, zapisywania poprzednio wyszukiwanych haseł i parametrów, analizę heat map użytkowników (zbierające informacje o miejscu kliknięć i ruchu kursora).
 18. Istnieje możliwość usunięcia wszystkich plików cookies zapisujących się w urządzeniu końcowym. W ustawieniach przeglądarki można zaakceptować albo odrzucić wszystkie przyszłe pliki cookies, jednak należy mieć na uwadze, że wyłączając pliki cookies część zawartości stron może stać się niedostępna. Pod podanymi poniżej linkami znajdują się informację dotyczące kontroli plików cookies w danej przeglądarce:
 1. ASI Vis Vitalis Management korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych ofert, ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW (potrzebne do analizy korzystania z Serwisu ASI Vis Vitalis Management), kontrolowanie jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść, kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną ofertę, wykorzystanie narzędzia do komunikacji czy integracja z portalem społecznościom. Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
 • Facebook

Serwis wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Facebook.com, zarządzanej przez Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Facebook.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki są aktywowane z chwilą kliknięcia przez Użytkownika na znajdujący się na stronie przycisk z napisem „facebook”.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, Facebook może powiązać wizytę w Serwisie z kontem Użytkownika w serwisie Facebooku. Po wciśnięciu określonego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Facebook przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką prywatności Facebook.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony.

 • Google+

Serwisy wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej plus.google.com, zarządzanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Google+ lub przyrostek „Google+”.

Kiedy Użytkownik odwiedza Serwis zawierający wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk.

Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z Google i wyraża zgodę na przekaz danych do Google. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w Google+, Google może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Google+. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do Google przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane zgodnie z polityką Google.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Google+, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami Google dotyczącymi ochrony danych.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej witryny internetowej, musi wylogować się z Google+ przed odwiedzeniem naszej strony.

 • Twitter

Serwisy wykorzystują wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowej Twitter, zarządzanej przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Wtyczki są identyfikowane poprzez logo serwisu Twitter.

Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającą wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Twitter. Jeśli Użytkownik jest zalogowany w serwisie Twitter, Twitter może powiązać wizytę z kontem Użytkownika w serwisie Twitter. Po wciśnięciu właściwego przycisku, odpowiednie informacje są przekazywane bezpośrednio do serwisu Twitter przez przeglądarkę Użytkownika i tam przechowywane.

W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Twitter, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Twitter dotyczącymi ochrony danych.

 1. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez ASI Vis Vitalis Management lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 2. ASI Vis Vitalis Management zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze Serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej funkcjonalności.
 3. Zastrzegamy, że Serwis nie zbiera, nie monitoruje ani nie weryfikuje informacji na temat wieku osób go odwiedzających ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik ma zdolność do czynności prawnych.
 4. Podczas rejestracji, w celu skorzystania ze spersonalizowanych funkcjonalności Serwisu, zebrane zostaną dane osobowe Użytkownika Serwisu. Podczas zakładania konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie następujących danych Użytkownika: imię, adres e-mail, datę urodzenia, płeć, a także akceptację Polityki. Polami wymaganymi dla potrzeb rejestracji konta Użytkownika są: imię, adres e-mail, akceptacja Polityki.
 5. Po rejestracji Użytkownik może uzyskać dostęp do treści Serwisu oferowanych jedynie zarejestrowanym Użytkownikom. Zarejestrowani Użytkownicy mogą także, w dowolnym momencie, dokonać zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji. Ponadto, w każdej chwili, możemy przekazać Użytkownikowi wszelkie szczegóły dotyczące informacji osobowych otrzymanych od Użytkownika. Na żądanie Użytkownika dokonamy uaktualnienia lub usuniemy przechowywane przez nas informacje na jego temat, chyba że obowiązujące przepisy będą nam zezwalały na dalsze przetwarzanie danych osobowych i w zakresie określonym przez te przepisy.
 6. Jeżeli Użytkownik posiada konto na Facebooku zarejestrowane na ten sam adres email, pod którym Użytkownik jest zarejestrowany w Serwisie, to Użytkownik będąc zalogowanym na Facebooku automatycznie zostanie zalogowany w Serwisie. Nasza aplikacja, po udzieleniu jej przez Użytkownika odpowiednich uprawnień, uzyska od Facebooka adres e-mail Użytkownika i zaloguje Użytkownika na konto powiązane z tym adresem. Użytkownik w każdym czasie może cofnąć dostęp przyznany naszej aplikacji logowania, edytując odpowiednie ustawienia prywatności w serwisie Facebook. Podczas logowania za pośrednictwem serwisu Facebook do naszego Serwisu, jeśli są dostępne, zostaną pobrane następujące informacje:
 • nazwa użytkownika, czyli identyfikator przesłany przez portal społecznościowy służący do jednoznacznej identyfikacji użytkownika
 • imię
 • nazwisko
 • email
 • adres profilu użytkownika, czyli strona profilu użytkownika w portalu społecznościowym
 • avatar
 1. Podczas logowania za pośrednictwem serwisu Facebook podane przez Użytkownika hasło wykorzystane jest po stronie portalu autoryzującego i nie jest przesyłane do naszego Serwisu. Do Serwisu ASI Vis Vitalis Management przesyłana jest informacja o prawidłowej autoryzacji w serwisie społecznościowym. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z wyrażaniem przez Użytkownika zgody na przechowywanie przez Serwis danych osobowych przesłanych przez sieć społecznościową Facebook, poprzez którą nastąpiła autoryzacja użytkownika. Serwis zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych, w tym danych osobowych oraz daje możliwość ich modyfikacji lub usunięcia z bazy.
 2. Użytkownicy mają możliwość subskrybowania newslettera ASI Vis Vitalis Management, poprzez podanie adresu e-mail oraz swojego imienia. Newsletter oraz inne materiały reklamowe są rozsyłane do tych Użytkowników, którzy wyrazili chęć ich otrzymywania, za pośrednictwem wiadomości e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną zgodę poprzez kliknięcie w link zamieszczony pod adresem newslettera.
 3. Serwis jest zaopatrzony w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją.
 4. Przy korzystaniu z sieci publicznej bez podjęcia odpowiednich zabezpieczeń, istnieje ryzyko wykradzenia danych osobowych. Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z usług w sieci Internet – w tym usług oferowanych przez ASI Vis Vitalis Management w ramach elektronicznych kanałów dostępu – to: podszywanie się w celu wyłudzenia informacji, działanie złośliwego oprogramowania oraz niechciana poczta – spam. Zagrożenia dotyczą nie tylko komputerów, ale też innego sprzętu przenośnego, np. smartfonów, tabletów. ASI Vis Vitalis Management nie ponosi odpowiedzialności za nieprzyjemności i straty powstałe z powodu wykradzenia danych osobowych, które zostały podane w momencie połączenia się z Serwisem za pomocą niezabezpieczonej sieci publicznej.
 5. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością ASI Vis Vitalis Management. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone.
 6. ASI Vis Vitalis Management nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe lub wynikłe wskutek dostępu oraz wykorzystania informacji do jakichkolwiek innych stron, witryn, bannerów reklamowych oraz innych serwisów, do których odesłania (linki) znajdują się w Serwisie. Przechodząc na zewnętrzną witrynę Użytkownik podlega odrębnej polityce prywatności. ASI Vis Vitalis Management nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji oraz danych osobowych podanych przez Użytkowników oraz danych technicznych zebranych lub zgromadzonych przez administratorów innych stron internetowych.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.