Idea projektu

ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA została powołana w lutym 2019r. jako wehikuł inwestycyjny pozyskujący kapitał od inwestorów by zainwestować je w przygotowane przedsięwzięcia o wysokim potencjale rozwoju i wysokiej stopie zwrotu.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004r., alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) to niebędącą funduszem UCITS instytucja wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów, zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Nowatorskie podejście do rynku kapitałowego to przede wszystkim formuła tworzenia społeczności inwestorskich poprzez platformę crowdfundingu udziałowego. Jesteśmy pierwszą spółką inwestycyjną typu ASI, która opiera strategię relacji z inwestorami o tę najbardziej bezpośrednią i najnowocześniejszą formułę inwestowania.

Korzyści dla inwestorów:

Zastrzeżenie: wszelkie potencjalne korzyści są obarczone ryzykiem wynikającym z natury prowadzenia działalności gospodarczej oraz ryzyk wymienionych w dokumencie informacyjnym i materiale reklamowym w sekcji „Czynniki ryzyka”.

Zabezpieczenie kapitału przed inflacją

Stabilne przewidywalne zyski

Sprawdzony model biznesu

Planowane wypłaty dywidendy

Wzrostowy rynek

Bezpieczny sektor gospodarki

Wysoki zwrot z inwestycji

Strategia wyjścia z inwestycji

Informacja o skali i strukturze oferty kapitałowej

Przedmiotem emisji jest:
– 30.000 (trzydzieści tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B-000001 do B-030000
– 30.000 (trzydzieści tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C), oznaczonych numerami od C-000001 do C-030000.

Cele emisyjne ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA

W ramach niniejszej emisji Emitent oferuje 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C. W przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich Akcji Oferowanych Emitent spodziewa się pozyskać środki pieniężne wysokości ok. 4,5 mln zł.

Podstawowym celem emisji Akcji Oferowanych jest zebranie kapitału na rozwój działalności Emitenta poprzez inwestycje w udziały w 2 spółkach przygotowanych i zorganizowanych przez zespół ASI Vis Vitalis Management sp. z o.o. S.K.A.:
1. Watonet Sp. z o.o. – budowa zawodowych farm fotowoltaicznych o mocy co najmniej 1 MWp
2. Walden Modular Sp. z o.o. – produkcja i sprzedaż domów drewnianych w technologii modułowej

4.500.000 zł

Przybliżona, spodziewana wartość pozyskanych środków pieniężnych
Wartość inwestycji

2.000.000 zł

2.000.000 zł

1.500.000 zł

Cele inwestycyjne

Watonet Sp. z o.o.: projekt farmy fotowoltaicznej 2 MWp Kruszyna 1
Watonet Sp. z o.o.: projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki
Walden Modular Sp. z o.o.: projekt budowy i sprzedaży domków modułowych we współpracy z producentem Wasa Trade Sp. z o.o.
Spółka zastrzega sobie możliwość rozłożenia powyższych wydatków według potrzeb aktualnych na moment ich ponoszenia. Spółka zastrzega sobie prawo rozdysponowania zebranych w trakcie emisji środków w dowolnych proporcjach pomiędzy wskazanymi powyżej celami, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Spółki.

Strategia i model funkcjonowania ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA

Strategia ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA zakłada pozyskiwanie kapitału poprzez crowdfunding udziałowy i lokowanie środków w stabilne przedsięwzięcia o długoterminowej perspektywie rozwoju w następujących obszarach biznesu:

Projekty inwestycyjne ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA

ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA ma przygotowane dwa projekty inwestycyjne, będące przedmiotem zbiórki kapitałowej.
1. Walden Modular Sp. z o.o.
energooszczędne budownictwo modułowe
2. Watonet Sp. z o.o.
budowa farm fotowoltaicznych powyżej 1 MW.

1. Walden Modular Sp.z o.o.

Walden Modular Sp. z o.o. (WM) to firma mająca zajmować się produkcją prefabrykowanych drewnianych domów modułowych w technologii CLT (Cross Laminated Timber). Technologia CLT cechuje się:
energooszczędnością
wysokim współczynnikiem pochłaniania hałasu
krótkimi terminami realizacji
trwałością i wytrzymałością porównywalną z konstrukcjami tradycyjnymi
Celem spółki jest produkcja i sprzedaż całorocznych, modułowych domków jednorodzinnych i wypoczynkowych. W pierwszym roku WM planuje produkcję 6-7 domków miesięcznie. W kolejnym roku planujemy produkcję ok. 9-10 domów miesięcznie w skali roku. Przewidujemy, że docelowo WM powinien produkować i sprzedawać czyli ok. 180 domów rocznie.
Sprzedaż odbywać się będzie poprzez platformę e-commerce oraz tworzone już obecnie kanały dystrybucji krajowej. Przewidujemy, że większość sprzedaży będzie trafiać na wysokomarżowy rynek niemiecki i na rynek skandynawski.

47-48 milionów zł

Szacowany roczny przychód WM przy produkcji 180 domów rocznie

Mój dom 70m2

Przewidywany wzrost sprzedaży krajowej z chwilą wejścia w życie programu pozwalającego na budowę domu o powierzchni 70 m2 bez pozwolenia na budowę.

2. Watonet Sp.z o.o.

Walden Modular Sp. z o.o. (WM) to firma mająca zajmować się produkcją prefabrykowanych drewnianych domów modułowych w technologii CLT (Cross Laminated Timber). Technologia CLT cechuje się:
1. Rozwój farm fotowoltaicznych powyżej 1 MWp
2. Hurtowy handel sprzętem do instalacji PV oraz wyposażeniem dodatkowym (pompy ciepła, magazyny energii, instalacje grzewcze, dachówki PV itp.)

Watonet Sp. z o.o. planuje wybudowanie farmy fotowoltaicznej Kruszyna 1 w powiecie Radomskim o mocy 2 MWp, w oparciu o projekt firmy partnerskiej – MB Energy. Projekt posiada:

Projekt jest na etapie uzgadniania przyłącza do sieci z lokalnym dystrybutorem. W kolejnych latach planowane są następne farmy 1-3 MW tak by docelowo w perspektywie 4-5 lat osiągnąć moc skumulowaną co najmniej 25 MWp.

Strategia i model funkcjonowania ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA

Jacek Profus

Prezes zarządu

ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA jest zarządzana przez p. Jacka Profusa – prezesa zarządu, doświadczonego menadżera i finansisty, z ponad 20 letnim stażem w krajowym i międzynarodowym biznesie. Pan Jacek Profus jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzania Wartością SGH. Karierę zawodową rozpoczynał w warszawskim biurze KPMG Barents Group a doświadczenie w na rynku kapitałowym zdobywał pracując w jednym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W kolejnych latach pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji w spółkach prywatnych i publicznych, zarządzając dużymi programami inwestycji w sektorach energetyki, energetyki odnawialnej, paliw oraz biopaliw i budownictwa infrastrukturalnego. Kierował m.in. jednym z największych IPO w historii warszawskiej giełdy (Grupa Lotos SA) oraz zarządzał inwestycjami zagranicznymi jednego z największych polskich koncernów przemysłowo-budowlanych (Polimex-Mostostal SA). Przeprowadził szereg programów finansowania inwestycji przemysłowych, programów restrukturyzacji i integracji post-akwizycyjnej oraz kilka znaczących projektów ekspansji międzynarodowej. Jest fascynatem OZE, nowych technologii i sportów lotniczych. Pan Jacek Profus jest też znaczącym udziałowcem w spółce zarządzającej Vis Vitalis Management Sp. z o.o. oraz akcjonariuszem w ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA.
Struktura organizacyjna ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA jest bardzo szczupła i oszczędna. Poza jednoosobowym zarządem spółka zatrudniać będzie niewielki zespół administracyjno-finansowy i kontrolera finansowego zajmującego się nadzorem właścicielskim. Usługi księgowe i obsługa prawna będą świadczone przez zewnętrzne podmioty na zasadzie outsourcingu.

Prognozy finansowe ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA

Prognozy finansowe ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA zostały oparte o 10 letni horyzont czasowy. Prognozy nie uwzględniają wpływu inflacji i zakładają stały kurs wymiany PLN/Euro.

Przewidujemy, że skonsolidowane przychody spółek Walden Modular i Watonet wygenerują docelowo 71-72 milionów złotych rocznie a IRR z inwestycji w akcje ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA wyniesie 28,5%.

Głównym zadaniem ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA będzie prowadzenie aktywnego monitoringu wyników i nadzoru właścicielskiego oraz wspieranie poszczególnych inwestycji merytorycznie by maksymalizować przyrost wartości zainwestowanego kapitału dla akcjonariuszy.

Docelowo spółka planuje osiągnięcie sumy aktywów o wartości 100 milionów zł a w perspektywie 5-6 lat wejście na rynek publiczny New Connect, co zapewni inwestorom wysoką stopę zwrotu z akcji funduszu i płynność posiadanych akcji.

Korzyści dla inwestorów:

Strategią ASI Vis Vitalis Management Sp. z o.o. SKA jest inwestowanie w przedsięwzięcia na rozwojowych i perspektywicznych rynkach, z możliwościami sprzedaży w całej UE i zapewniających długoterminowe stabilne przychody.

Walden Modular Sp. z o.o. i Watonet Sp. z o.o. idealnie wpisują się w ten wzorzec. Badania rynku i wszystkie dostępne opracowania rynkowe podkreślają wysoką dynamikę wzrostu sektora PV i budownictwa modułowego. Długoterminowe trendy w obu sektorach są sprzyjające inwestycjom.

Relatywnie wysoka, prognozowana stopa zwrotu (IRR) na poziomie 29% sprawia, że projekt jest atrakcyjny dla inwestorów, zapewnia stabilny wzrost inwestycji i chroni przed procesami inflacyjnymi, które nabierają rozpędu (5,0% wg NBP w czerwcu 2021r.).

Zastrzeżenie: wszelkie potencjalne korzyści są obarczone ryzykiem wynikającym z natury prowadzenia działalności gospodarczej oraz ryzyk wymienionych w dokumencie informacyjnym i materiale reklamowym w sekcji „Czynniki ryzyka”.

Potencjalne korzyści dla inwestorów:

Wzrostowy rynek

Bezpieczny sektor gospodarki

Wysoki zwrot z inwestycji

Przewidywalna strategia wyjścia z inwestycji

Zabezpieczenie kapitału przed inflacją

Stabilne przewidywalne zyski

Planowane wypłaty dywidendy

Sprawdzony model biznesu

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory, i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla Spółki decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności. Obejmuje ono w szczególności zmiany prawa podatkowego, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie
ryzyko związane z możliwością wpływu zmian regulacji prawnych na pogorszenie zakresu możliwości inwestycyjnych lub likwidację Spółki, jak również pogorszenie perspektyw działalności prowadzonych przez spółki będące celem inwestycji Spółki.
ryzyko rozumiane jako brak gwarancji zwrotu z inwestycji w podmioty, w które Spółka zainwestuje.
ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez spółkę będącą celem inwestycji Spółki zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań, w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej spółki będącej celem inwestycji Spółki, spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, etc.).

ryzyko związane z możliwością trwałej lub czasowej utraty przez spółkę będącą celem inwestycji Spółki zdolności do wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym również z trwałą lub czasową niemożnością zapłaty odsetek od zobowiązań, w następstwie pogorszenia się kondycji finansowej spółki będącej celem inwestycji Spółki, spowodowanego zarówno czynnikami wewnętrznymi, jak i uwarunkowaniami zewnętrznymi (parametry ekonomiczne, otoczenie prawne, etc.).

ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe zbycie aktywów z portfela inwestycyjnego bez istotnego wpływu na ich cenę.
rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że ceny oraz wolumen sprzedaży papierów wartościowych podlegają ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie.
ryzyko to związane jest z nadmiernym zaangażowaniem w jeden lub kilka papierów wartościowych, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych papierów wartościowych.
to ryzyko związane z kolejnym falami zachorowań i ewentualnymi zamknięciami gospodarki, co może spowodować spowolnienie rozwoju inwestycji a nawet ich tymczasowe wstrzymanie.

ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której Spółka ponosi straty finansowe w kolejnych latach bądź wpływy z dywidend są niższe niż zakładane i nie pokrywają w całości strat finansowych spółki, co może negatywnie wpływać na planowane cele inwestycyjne Spółki.

ryzyko związane z krótkim okresem czasu funkcjonowania w branży inwestycyjnej i początkową fazą działalność (start up). Inwestowanie w startupy i firmy na wczesnym etapie rozwoju wiąże się z wysokim ryzykiem, m. in.: braku płynności, braku dywidend, utratą części lub całości zainwestowanych środków i rozwodnieniem. Inwestowanie w startupy powinno odbywać się tylko w ramach zdywersyfikowanego portfela.

ryzyko związane niepowodzeniem emisji lub zbyt niskimi wpływami z emisji może ograniczyć możliwości inwestycyjne oraz tempo i skalę rozwoju celów inwestycyjnych, tj. lokowania środków w udziały innych spółek.

ryzyko rozumiane jako brak gwarancji zwrotu z inwestycji w podmioty, w które Spółka zainwestuje. Szacowana stopa zwrotu oparta jest na analizie rynku, popytu i cen oraz na prognozie wykorzystania posiadanych mocy produkcyjnych, jak również na aktualnie realizowanych zleceniach produkcyjnych. Pomimo korzystnych wniosków z przeprowadzonych analiz i wyników realizowanych zleceń produkcyjnych sytuacja na rynku może obniżyć lub uniemożliwić zakładany zwrot z inwestycji.

ryzyko wynikające z możliwości wystąpienia sytuacji, w której nie jest możliwe zbycie aktywów z portfela inwestycyjnego bez istotnego wpływu na ich cenę. Wyjście z inwestycji kapitałowych możliwe jest poprzez sprzedaż udziałów zainteresowanej osobie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wprowadzenie spółki do obrotu publicznego. W sytuacji dekoniunktury rynkowej możliwa jest sytuacja, gdy wyceny spółek są niskie a sprzedaż udziałów bądź wprowadzenie spółek do obrotu publicznego jest utrudniona.

większość podmiotów poszukujących inwestowania rzadko wypłaca dywidendy. Bardzo często zwrot kapitału lub wypłata dywidendy nie będą możliwe do chwili sprzedaży akcji. Ryzyko rzadkości dywidend wynikać może także z niskiej zyskowności podejmowanych przedsięwzięć inwestycyjnych lub z przeznaczenia na dalsze inwestycje znaczącej części zysku. W takim przypadku możliwe jest obniżenie skali wypłat dywidendy lub ich zaniechanie. Założeniem Emitenta jest podejmowanie działań pozwalających na wypłatę dywidend na rzecz akcjonariuszy. Wypłata dywidendy wymaga wykazania przez Spółkę zysku za dany rok obrotowy oraz podjęcia uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku i wypłacie dywidendy, przez co wypłata dywidendy na rzecz akcjonariuszy jest możliwa, przy czym nie jest objęta gwarancją ze strony Emitenta.

planowane przez Emitenta wprowadzenie akcji na rynku NewConnect uzależnione jest od sytuacji rynkowej oraz sytuacji finansowej Spółki. Ryzyko niewprowadzenia akcji Emitenta do obrotu publicznego w alternatywnym systemie obrotu (rynek New Connect) może wystąpić w sytuacji dekoniunktury na rynku kapitałowym bądź w sytuacji większych możliwości rozwoju poza rynkiem publicznym. Emitent będzie podejmował stosowne decyzje w zależności od sytuacji rynkowej i potrzeb rozwojowych. W przypadku gdy plany przychodowe Spółki oraz wyniki z emisji akcji będą niższe od zakładanych, debiut na rynku NewConnect może się opóźnić lub nigdy nie dojść do skutku. Potencjalny inwestor powinien być świadomy, że może nie zarobić, a nawet ponieść stratę na odsprzedaży na rynku prywatnym lub w razie debiutu na rynku NewConnect.

Czynniki ryzyka związane z inwestowaniem społecznościowym (crowdfunding)

inwestując w projekt inwestowania społecznościowego znacznie bardziej prawdopodobna jest utrata zainwestowanych środków niż zwrot z inwestycji lub ponadprzeciętny zysk. Nie jest zalecane inwestowanie kapitału, którego utrata mogłaby spowodować utratę standardu życia.
inwestycje w ramach inwestowania społecznościowego bardzo często charakteryzują się niską płynnością. Jest mało prawdopodobne, że pojawi się płynny rynek wtórny dla akcji. Jest wysoko prawdopodobne, że sprzedaż akcji nie będzie możliwa do czasu, gdy Spółka zacznie być notowana na Giełdzie Papierów wartościowych, bądź rynku New Connect w Warszawie lub kupi ją inny podmiot. Nawet w przypadku sukcesu Spółki sprzedaż akcji może być utrudniona nawet w odległej perspektywie czasu.
wszelkie inwestycje dokonywane w ramach inwestowania społecznościowego, mogą ulec rozwodnieniu akcji. Oznacza to, że jeśli Spółka pozyska dodatkowy kapitał w późniejszym terminie, wyemituje nowe akcje dla nowych inwestorów, to wówczas nastąpi zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Inwestycja może ulec rozwodnieniu akcji również w wyniku przyznania opcji lub innych praw do nabycia akcji pracownikom, usługodawcom lub innym podmiotom.
inwestycje dokonywane w ramach inwestowania społecznościowego powinny być dokonywane wyłącznie w ramach dobrze zdywersyfikowanego portfela. Oznacza to, że inwestycja w ramach inwestowania społecznościowego powinna być podzielona na wiele podmiotów, a nie na pojedynczą spółkę. Kapitał powinien być inwestowany przede wszystkim w bezpieczniejsze i bardziej płynne aktywa

Oświadczenie emitenta:

Emitent oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności informacje zawarte w niniejszym dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym. Ponadto Emitent oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za informacje zawarte w niniejszym dokumencie

Opis projektu inwestycyjnego Walden Modular Sp. z o.o.

Idea projektu

Trendy w budownictwie i architekturze zmierzają w kierunku obniżania emisji CO2 i samowystarczalności energetycznej. Prefabrykowane budownictwo modułowe to segment budownictwa mieszkaniowego i usługowego stanowiący reakcję na zjawiska środowiskowe. Mniejsza ilość stali i betonu pozwala zredukować ślad węglowy w procesie budowlanym a zastosowanie drewna jako materiału konstrukcyjnego i termoizolacyjnego powoduje, że domy modułowe stają się ekologiczne i energooszczędne.

Technologie szkieletowo-modułowe oraz technologia CLT (Cross Laminated Timber) zintegrowane z energooszczędnym poszyciem i odnawialnymi źródłami energii zmierzają w kierunku budownictwa pasywnego, samowystarczalnego energetycznie o zminimalizowanym śladzie węglowym.

Projekt Walden Modular Sp. z o.o. ma się koncentrować na rynku niewielkich energooszczędnych budynków mieszkalnych opartych o technologię CLT. Efektywna energetycznie termoizolacja oraz zintegrowane technologie odnawialnych źródeł energii (dachówka fotowoltaiczna, pompy ciepła, magazyny energii itp.) pozwolą na całkowitą samowystarczalność energetyczną tych budynków.

Istotne zmiany na rynku budowlanym wprowadza ogłoszony niedawno Polski Ład. Program „Mój dom 70m2” umożliwiający budowę domów o powierzchni 70 m2 bez pozwolenia na budowę to przełom w branży budowlanej i wielka szansa dla budynków w technologii modułowej.

Rynek domów modułowych

1. Globalny rynek budownictwa modułowego w 2018r. był szacowany na 112,3 mld USD. Oczekuje się, że w okresie 2020-2025 rynek odnotuje średnioważoną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 6,5% rocznie.

*Prognozowana wartość
2. W 2019r. Europa była drugim po Chinach wielkości rynkiem dla budownictwa modułowego, ze względu na wysoki poziom penetracji w Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W krajach takich jak Szwecja, Kanada i Finlandia, wyjątkowo zimna pogoda i krótszy dzień hamują tradycyjne metody budowlane.
3. Przewiduje się, że segment zastosowań mieszkaniowych będzie stanowił największy udział w rynku budownictwa modułowego, a w latach 2020-2025 będzie rozwijać się z tempie (CAGR) wynoszącym 6,9%.
4. W 2020 roku całkowite przychody największych producentów prefabrykatów w Polsce, po raz pierwszy przekroczyły 5 mld zł i dynamicznie rosną. GUS szacuje, że wykorzystanie prefabrykacji w budownictwie mieszkaniowym w naszym kraju w 2020 roku mogło przekroczyć 8%. Trend ten wynika m.in. z krótkiego czasu realizacji, a także niskich kosztów eksploatacyjnych.
5. Skandynawia
43,0%
Szacowany udział jednorodzinnych domów prefabrykowanych w budownictwie mieszkaniowym
15.600 sztuk
Prognozowana liczba domów prefabrykowanych oddanych w 2022r.
W Szwecji ponad 80% mieszkań powstaje z prefabrykatów, czyli około 50 tys. mieszkań rocznie.
6. Niemcy
23,5%
Szacowany udział jednorodzinnych domów prefabrykowanych w budownictwie mieszkaniowym
29.600 sztuk
Prognozowana liczba domów prefabrykowanych oddanych w 2022r.
7. W 2019r. polscy producenci wyeksportowali, głównie do krajów Skandynawskich i Niemiec, prefabrykaty za łączną sumę 296 milionów USD
Walden Modular
mieszkaj w zgodzie z naturą
Prefabrykacja domów mieszkalnych w zdrowym, ekologicznym otoczeniu
Technologia CLT – przyjazne zdrowiu budownictwo z litego drewna
Proste i ekologiczne budownictwo modułowe pozwala zaoszczędzić czas, energię i pieniądze

Model biznesowy funkcjonowania
spółki Walden Modular Sp. z o.o.

Walden Modular Sp.z o.o. (WM) to firma mająca zajmować się produkcją domów modułowych z paneli drewnianych CLT. Technologia CLT cechuje się:

energooszczędnością

wysokim współczynnikiem pochłaniania hałasu

skróceniem o połowę cyklu budowlanego inwestycji

trwałością i wytrzymałością porównywalną z konstrukcjami tradycyjnymi

Plany produkcyjne Walden Modular Sp. z o.o. oparte są o bliską współpracę z firmą Wasa Trade Sp. z o.o., która zarządza 2 halami produkcyjnymi. W hali w Koniecwałdzie już obecnie prowadzona jest produkcja domków na niewielką skalę, wymaga ona jednak doinwestowania i wdrożenia skutecznego planu marketingowo-sprzedażowego.
Plany produkcyjne Walden Modular Sp. z o.o. oparte są o bliską współpracę z firmą Wasa Trade Sp. z o.o., która zarządza 2 halami produkcyjnymi. W hali w Koniecwałdzie już obecnie prowadzona jest produkcja domków na niewielką skalę, wymaga ona jednak doinwestowania i wdrożenia skutecznego planu marketingowo-sprzedażowego.

W procesie prefabrykacji, poszczególne moduły powstają w zakładzie produkcyjnym, gdzie montowane są okna i drzwi, podłogi, ściany działowe, dach z pokryciem, a także instalacje (elektryczne, wod-kan, grzewcze, w tym np. instalacje ogrzewania podłogowego).

Wykończenie i wyposażenie modułów zależy od zamawianego standardu - od stanu surowego zamkniętego po budynek wykończony "pod klucz".

Domy wykonane techniką CLT charakteryzują się bardzo dobrą ochroną cieplną. Praktycznie całą grubość ściany stanowi izolacja cieplna.

Drewniana konstrukcja domu obniża jego ciężar, co pozwala zaoszczędzić przy budowie fundamentów.

Organizacja i zespół spółki zarządzającej projektem

Piotr Kosznik
Opracowywanie strategii rozwoju i stworzenia sieci dystrybucji domów modułowych
Spółka Walden Modular Sp. z o.o. jest kierowana przez p. Piotra Kosznika, doświadczonego menadżera i przedsiębiorcy, z kilkunastoletnim stażem w biznesie technologicznym. Pan Piotr Kosznik, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Głównej Handlowej na kierunkach Finansów i Rachunkowości to specjalista od zarządzania operacyjnego w branży nieruchomości i projektów inwestycyjnych oraz produktów finansowych. Ekspert w zakresie budowania sieci dystrybucji i sprzedaży oraz finansowania projektów inwestycyjnych. Tworzył i zarządzał sieciami sprzedaży dużych dystrybutorów produktów finansowych AVIVA i Expander a od kilku lat zajmuje się budową portfolio aktywów nieruchomości na rynku deweloperskim sięgających 300 mln zł. Specjalizuje się kompleksowym zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości klasy premium m.in. projekt Vangard Residence na Ochocie w Warszawie.

W projekt Walden Modular Sp. z o.o. jest zaangażowany od jego powstania, w zakresie strategii rozwoju i stworzenia sieci dystrybucji domów modułowych.
Piotr Kamiński
Nadzór techniczny nad produkcją i jakością wykonania domów modułowych.
Szefem produkcji i kreatorem technologii spółki jest p. Piotr Kamiński, doświadczony inżynier, absolwent Politechniki Gdańskiej na wydziale energetycznym, specjalista w zakresie projektowania technicznego i przygotowywania dokumentacji technicznej, wsparcia technicznego sprzedaży i wdrażania na rynek nowych produktów technicznych. Szlify zawodowe zdobywał w Grupie Kapitałowej Energa, a później jako prywatny przedsiębiorca w zakresie projektowania instalacji technicznych budynków i logistyki dostaw materiałów.

W projekcie Walden Modular Sp. z o.o. zajmować się będzie nadzorem technicznym nad produkcją i jakością wykonania domów modułowych.
Model biznesowy WM zakłada dokapitalizowanie spółki przez ASI Vis Vitalis Sp. z o.o. SKA ze środków zebranych poprzez crowdfunding udziałowy i przeznaczenie ich na dosprzętowienie produkcji oraz na kapitał obrotowy konieczny do zakupu materiałów produkcyjnych.

Status i zaawansowanie projektu

Projekt Walden Modular Sp.z o.o. jest już intensywnie rozwijany. Spółka rozpoczęła ekspansję rynkową i akwizycję zamówień oraz rozwijanie platformy e-commerce, która ma pozwolić docierać do odbiorców w krajach niemiecko i anglojęzycznych.
ok. 2,4 mln zł
Obecna wartość portfela zamówień zleceń na budowę domów prefabrykowanych
Zaplecze produkcyjno-magazynowe na obiekcie w Koniecwałdzie jest w 100% gotowe do realizacji zleceń produkcyjnych a drobne modernizacje jedynie poprawią wydajność pracy zespołu produkcyjnego.
47-48 mln zł
Przychody przy pełnym wykorzystaniu mocy produkcyjnych

Prognozy finansowe

Prognozy finansowe Walden Modular Sp. z o.o. zostały oparte o 10 letni horyzont czasowy i konserwatywne założenia dotyczące skali produkcji.
Podstawowe założenia do prognoz finansowych są następujące:
1,5 mln zł
Inwestycja kapitałowa
36/64
Dźwignia finansowa (D/E)
5%
Realny koszt finansowania dłużnego
15 lat
Okres finansowania
62.000 €
Średnia cena sprzedaży domu
180 domów rocznie

Docelowa wielkość produkcji

100.000 €
Roczne koszty marketingu i e-commerce
Zyski są reinwestowane w rozwój przedsięwzięcia
Przy tych założeniach przedsięwzięcie generuje wewnętrzną stopę zwrotu IRR na poziomie 34%.

Model prognozy nie zakłada agresywnego tempa wzrostu. Scenariusz bazowy zakłada margines bezpieczeństwa po stronie przychodowej i kosztowej by zredukować ewentualne ryzyko finansowe i biznesowe prognozy.

Opis projektu inwestycyjnego Watonet Sp. z o.o.

Idea projektu

Poziom jakości i czystości powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Polskie miasta znajdują się w czołówce najbardziej zapylonych i zanieczyszczonych smogiem w UE.

Ochrona środowiska, transformacja energetyczna i poprawa jakości życia znajdują się głęboko w sferze zainteresowań pomysłodawców projektu inwestycyjnego Watonet Sp. z o.o. Projektowane przedsięwzięcie koncentruje się na budowie firmy produkującej energię elektryczną z promieni słonecznych oraz rozwijaniu innych technologii z kręgu OZE.

Rynek instalacji fotowoltaicznych

1. Globalny rynek fotowoltaiki rozwija się w postępie wykładniczym. Od początku XXI wieku fotowoltaika rozwija się w tempie około 40% rocznie
2. Liderem w wykorzystaniu fotowoltaiki są Niemcy, gdzie moc zainstalowanych paneli wynosi ponad 54.000 MW. Dla porównania, fotowoltaiczna moc zainstalowana jest w Polsce 14 razy mniejsza niż w Niemczech.
3. Obecnie zaledwie 3% energii powstaje przy pomocy promieni słonecznych. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że do 2050r. udział ten wzrośnie do 11% w skali świata.
4. Polska energetyka jest obecnie najbardziej emisyjna spośród krajów UE. Na koniec 2019r. udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej sięgał w Polsce 72,1%. Mamy jednocześnie jeden z najniższych wskaźników udziału OZE w produkcji energii, sięgający ledwie 16%.
5. W 2018 roku Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę RED II, która określa cele w zakresie OZE na lata 2021-2030, i ustanawia ogólny cel w zakresie energii odnawialnej na poziomie 32% całkowitego zużycia energii do 2030 r.
6. Ceny fotowoltaiki drastycznie spadły w ciągu ostatnich kilku dekad. W 1977 roku ceny paneli z krzemu krystalicznego wynosiły około 77 dolarów USA w przeliczeniu na 1 Wat. Średnie ceny spotowe w 2018 roku wynosiły już zaledwie 0,13 dolara za 1 Wat, czyli prawie 600 razy mniej. W 2020r. ceny paneli i ogniw fotowoltaicznych spadły do 0,07 USD za 1 Wat instalowanej mocy.
7. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na koniec 2020 r. wyniosła 3.935,74 MW. Oznacza to wzrost o 2.463 MW w porównaniu do 2019 r.
8. Obrót branży fotowoltaicznej w Polsce w 2020r. wyniósł 10,5 mld zł co stanowiło przyrost ponad 100% w porównaniu do 2019r. Segment mikroinstalacji w 2020 r. osiągnął 8,4 mld zł.
9. Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przewiduje, że w 2023 r. moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 8 GW a w 2025 r. łączna moc zainstalowana może osiągnąć poziom nawet 15 GW.

*Prognozowana wartość
10. Polska jest jedynie 12% mniejsza niż Niemcy pod względem powierzchni kraju. Mamy natomiast znacznie mniejsze zagęszczenie ludności a tym samym relatywnie więcej przestrzeni dla instalacji PV.

Model biznesowy funkcjonowania spółki Watonet Sp. z o.o.

Watonet to spółka działająca w obszarze rozwoju fotowoltaiki i technologii OZE. Jej przedmiotem działalności są 2 sfery biznesu:

1. Rozwój farm fotowoltaicznych powyżej 1 MWp

2. Hurtowy handel sprzętem do instalacji PV oraz wyposażeniem dodatkowym (pompy ciepła, magazyny energii, instalacje grzewcze, dachówki PV itp.)

W obu przypadkach działalność ta jest oparta o partnerstwo z developerem instalacji PV oraz technologii OZE – MB Energy.
Model biznesowy WM zakłada dokapitalizowanie spółki przez ASI Vis Vitalis Sp. z o.o. SKA ze środków zebranych poprzez crowdfunding udziałowy i przeznaczenie ich na dosprzętowienie produkcji oraz na kapitał obrotowy konieczny do zakupu materiałów produkcyjnych.
Współpraca Watonet Sp. z o.o. z MB Energy Sp. z o.o. ma zaowocować wybudowaniem firmy produkującej i sprzedającej prąd elektryczny pochodzący z farm fotowoltaicznych.

MB Energy przygotowała projekt 2 MWp farmy PV Kruszyna 1 w powiecie Radomskim, który jest na etapie uzgadniania przyłącza do sieci z lokalnym dystrybutorem.
W kolejnych latach planowane są następne farmy 1-3 MW tak by docelowo w perspektywie 4-5 lat osiągnąć moc skumulowaną co najmniej 25 MWp.
Wartością dodaną projektu jest utworzenie w ramach Watonet Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego, które koncentrować się ma na technologiach i innowacjach z zakresu energetyki odnawialnej i transformacji energetycznej.

Zespół spółki zarządzającej projektem

Paweł Lachowicz
Opracowywanie strategii rozwoju w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE
Spółka Watonet Sp. z o.o. jest kierowana przez p. Pawła Lachowicza, menadżera, inżyniera i energetyka, absolwenta Wydziału Energetycznego Politechniki Gdańskiej z kilkunastoletnią praktyką w sektorze energetycznym. Pan Lachowicz realizował szereg dużych przemysłowych i infrastrukturalnych projektów energetycznych, w tym m.in. dla Grupy Lotos, Robyg SA, czy miasta Gdańsk. Jego zainteresowania związane z energetyką odnawialną i fotowoltaiką sprawiły, że związał się ze spółką Watonet by rozwijać ją w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE.
Jerzy Markowski
Nadzór techniczny nad produkcją i jakością wykonania domów modułowych.
W projekcie Watonet uczestniczy również p. Jerzy Markowski, doświadczony inżynier z olbrzymim doświadczeniem przy budowie i rozwijaniu instalacji energetycznych. Energetyk i hydrotechnik, twórca innowacyjnych rozwiązań z zakresu małej hydroenergetyki, fotowoltaiki i technologii zgazowania odpadów. Absolwent Wydziału Metalurgii AGH i studiów podyplomowych w zakresie technologii OZE na AGH w Krakowie.

Od 20 lat zajmuje się budową małych elektrowni wodnych (tzw. MEW) oraz farm fotowoltaicznych. Autor innowacyjnych rozwiązań z zakresu zagospodarowania odpadów na potrzeby energetyczne. Zarządza dwoma lokalnymi hydroelektrowniami w Małopolsce. Bezpośrednio zaangażowany w rozwój farm fotowoltaicznych Kruszyna I i Kruszyna II.

Status i zaawansowanie projektu

Projekt budowy farmy 2 MWp Kruszyna 1 jest mocno zaawansowany. Projekty techniczne instalacji PV i przyłącza do sieci są opracowane w szczegółach i procedowane w celu uzyskania decyzji przyłączeniowej i pozwolenia na budowę.

Lokalne władze wydały na podstawie projektów pozytywną decyzję środowiskową oraz warunki zabudowy. Oczekujemy, że jeszcze przed końcem obecnej kampanii zbiórkowej sfinalizowane zostaną formalności dotyczące przyłącza i pozwolenia na budowę.

Projekt budowy biznesu handlowo-logistycznego jest mniej skomplikowany. Watonet Sp. z o.o. posiada 2 centra magazynowo-logistyczne: na województwie śląskim, w rejonie Pszczyny i w województwie pomorskim, w rejonie Sztumu. Dwa centra magazynowo-logistyczne idealnie wpisują się w strategię ogólnopolskiej dystrybucji produktów do montażu mikroinstalacji PV i instalacji towarzyszących.

Prognozy finansowe

Prognozy finansowe Watonet Sp. z o.o. zostały oparte o 10 letni horyzont czasowy. Zakładamy osiągnięcie skumulowanej mocy zainstalowanej na poziomie 25 MWp do roku 2027.
Podstawowe założenia do prognoz finansowych są następujące:
2,8 mln zł
Koszt budowy farmy 1 MW
47/53
Dźwignia finansowa (D/E)
5%
Realny koszt finansowania dłużnego
15 lat
Okres finansowania
1100 MWh
Roczna wielkość produkcji energii
300 zł/MWh
Średnia cena sprzedaży energii
300 zł/MWh
Przeciętne roczne koszty utrzymania farmy
Zyski są reinwestowane w rozwój przedsięwzięcia
Prognoza podstawowych wartości w tys. zł (farmy fotowoltaiczne)
Przy tych założeniach przedsięwzięcie generuje wewnętrzną stopę zwrotu IRR na poziomie 34%.
Przy tych założeniach przedsięwzięcie generuje wewnętrzną stopę zwrotu IRR na poziomie 19,5%.

Planowane przychody z działalności handlowej mają docelowo generować 12-15 milionów zł rocznego obrotu i IRR na poziomie 48%.
20-24 mln zł
Sumaryczne obroty Watonet Sp. z o.o.

Model prognozy nie zakłada agresywnego tempa wzrostu. Scenariusz bazowy zakłada margines bezpieczeństwa po stronie przychodowej i kosztowej by zredukować ewentualne ryzyko finansowe i biznesowe prognozy.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.