Opis projektu inwestycyjnego Watonet Sp. z o.o.

Idea projektu

Poziom jakości i czystości powietrza w Polsce należy do najgorszych w Europie. Polskie miasta znajdują się w czołówce najbardziej zapylonych i zanieczyszczonych smogiem w UE.

Ochrona środowiska, transformacja energetyczna i poprawa jakości życia znajdują się głęboko w sferze zainteresowań pomysłodawców projektu inwestycyjnego Watonet Sp. z o.o. Projektowane przedsięwzięcie koncentruje się na budowie firmy produkującej energię elektryczną z promieni słonecznych oraz rozwijaniu innych technologii z kręgu OZE.

Rynek instalacji fotowoltaicznych

1. Globalny rynek fotowoltaiki rozwija się w postępie wykładniczym. Od początku XXI wieku fotowoltaika rozwija się w tempie około 40% rocznie
2. Liderem w wykorzystaniu fotowoltaiki są Niemcy, gdzie moc zainstalowanych paneli wynosi ponad 54.000 MW. Dla porównania, fotowoltaiczna moc zainstalowana jest w Polsce 14 razy mniejsza niż w Niemczech.
3. Obecnie zaledwie 3% energii powstaje przy pomocy promieni słonecznych. Międzynarodowa Agencja Energii (IEA) przewiduje, że do 2050r. udział ten wzrośnie do 11% w skali świata.
4. Polska energetyka jest obecnie najbardziej emisyjna spośród krajów UE. Na koniec 2019r. udział paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej i cieplnej sięgał w Polsce 72,1%. Mamy jednocześnie jeden z najniższych wskaźników udziału OZE w produkcji energii, sięgający ledwie 16%.
5. W 2018 roku Parlament Europejski i Rada UE przyjęły dyrektywę RED II, która określa cele w zakresie OZE na lata 2021-2030, i ustanawia ogólny cel w zakresie energii odnawialnej na poziomie 32% całkowitego zużycia energii do 2030 r.
6. Ceny fotowoltaiki drastycznie spadły w ciągu ostatnich kilku dekad. W 1977 roku ceny paneli z krzemu krystalicznego wynosiły około 77 dolarów USA w przeliczeniu na 1 Wat. Średnie ceny spotowe w 2018 roku wynosiły już zaledwie 0,13 dolara za 1 Wat, czyli prawie 600 razy mniej. W 2020r. ceny paneli i ogniw fotowoltaicznych spadły do 0,07 USD za 1 Wat instalowanej mocy.
7. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE), moc zainstalowana instalacji fotowoltaicznych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na koniec 2020 r. wyniosła 3.935,74 MW. Oznacza to wzrost o 2.463 MW w porównaniu do 2019 r.
8. Obrót branży fotowoltaicznej w Polsce w 2020r. wyniósł 10,5 mld zł co stanowiło przyrost ponad 100% w porównaniu do 2019r. Segment mikroinstalacji w 2020 r. osiągnął 8,4 mld zł.
9. Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) przewiduje, że w 2023 r. moc zainstalowana w fotowoltaice może osiągnąć 8 GW a w 2025 r. łączna moc zainstalowana może osiągnąć poziom nawet 15 GW.

*Prognozowana wartość
10. Polska jest jedynie 12% mniejsza niż Niemcy pod względem powierzchni kraju. Mamy natomiast znacznie mniejsze zagęszczenie ludności a tym samym relatywnie więcej przestrzeni dla instalacji PV.

Model biznesowy funkcjonowania spółki Watonet Sp. z o.o.

Watonet to spółka działająca w obszarze rozwoju fotowoltaiki i technologii OZE. Jej przedmiotem działalności są 2 sfery biznesu:

1. Rozwój farm fotowoltaicznych powyżej 1 MWp

2. Hurtowy handel sprzętem do instalacji PV oraz wyposażeniem dodatkowym (pompy ciepła, magazyny energii, instalacje grzewcze, dachówki PV itp.)

W obu przypadkach działalność ta jest oparta o partnerstwo z developerem instalacji PV oraz technologii OZE – MB Energy.
Model biznesowy WM zakłada dokapitalizowanie spółki przez ASI Vis Vitalis Sp. z o.o. SKA ze środków zebranych poprzez crowdfunding udziałowy i przeznaczenie ich na dosprzętowienie produkcji oraz na kapitał obrotowy konieczny do zakupu materiałów produkcyjnych.
Współpraca Watonet Sp. z o.o. z MB Energy Sp. z o.o. ma zaowocować wybudowaniem firmy produkującej i sprzedającej prąd elektryczny pochodzący z farm fotowoltaicznych.

MB Energy przygotowała projekt 2 MWp farmy PV Kruszyna 1 w powiecie Radomskim, który jest na etapie uzgadniania przyłącza do sieci z lokalnym dystrybutorem.
W kolejnych latach planowane są następne farmy 1-3 MW tak by docelowo w perspektywie 4-5 lat osiągnąć moc skumulowaną co najmniej 25 MWp.
Wartością dodaną projektu jest utworzenie w ramach Watonet Sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowego, które koncentrować się ma na technologiach i innowacjach z zakresu energetyki odnawialnej i transformacji energetycznej.

Zespół spółki zarządzającej projektem

Paweł Lachowicz
Opracowywanie strategii rozwoju w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE
Spółka Watonet Sp. z o.o. jest kierowana przez p. Pawła Lachowicza, menadżera, inżyniera i energetyka, absolwenta Wydziału Energetycznego Politechniki Gdańskiej z kilkunastoletnią praktyką w sektorze energetycznym. Pan Lachowicz realizował szereg dużych przemysłowych i infrastrukturalnych projektów energetycznych, w tym m.in. dla Grupy Lotos, Robyg SA, czy miasta Gdańsk. Jego zainteresowania związane z energetyką odnawialną i fotowoltaiką sprawiły, że związał się ze spółką Watonet by rozwijać ją w kierunku znaczącego operatora farm fotowoltaicznych i innych technologii OZE.
Jerzy Markowski
Nadzór techniczny nad produkcją i jakością wykonania domów modułowych.
W projekcie Watonet uczestniczy również p. Jerzy Markowski, doświadczony inżynier z olbrzymim doświadczeniem przy budowie i rozwijaniu instalacji energetycznych. Energetyk i hydrotechnik, twórca innowacyjnych rozwiązań z zakresu małej hydroenergetyki, fotowoltaiki i technologii zgazowania odpadów. Absolwent Wydziału Metalurgii AGH i studiów podyplomowych w zakresie technologii OZE na AGH w Krakowie.

Od 20 lat zajmuje się budową małych elektrowni wodnych (tzw. MEW) oraz farm fotowoltaicznych. Autor innowacyjnych rozwiązań z zakresu zagospodarowania odpadów na potrzeby energetyczne. Zarządza dwoma lokalnymi hydroelektrowniami w Małopolsce. Bezpośrednio zaangażowany w rozwój farm fotowoltaicznych Kruszyna I i Kruszyna II.

Status i zaawansowanie projektu

Projekt budowy farmy 2 MWp Kruszyna 1 jest mocno zaawansowany. Projekty techniczne instalacji PV i przyłącza do sieci są opracowane w szczegółach i procedowane w celu uzyskania decyzji przyłączeniowej i pozwolenia na budowę.

Lokalne władze wydały na podstawie projektów pozytywną decyzję środowiskową oraz warunki zabudowy. Oczekujemy, że jeszcze przed końcem obecnej kampanii zbiórkowej sfinalizowane zostaną formalności dotyczące przyłącza i pozwolenia na budowę.

Projekt budowy biznesu handlowo-logistycznego jest mniej skomplikowany. Watonet Sp. z o.o. posiada 2 centra magazynowo-logistyczne: na województwie śląskim, w rejonie Pszczyny i w województwie pomorskim, w rejonie Sztumu. Dwa centra magazynowo-logistyczne idealnie wpisują się w strategię ogólnopolskiej dystrybucji produktów do montażu mikroinstalacji PV i instalacji towarzyszących.

Prognozy finansowe

Prognozy finansowe Watonet Sp. z o.o. zostały oparte o 10 letni horyzont czasowy. Zakładamy osiągnięcie skumulowanej mocy zainstalowanej na poziomie 25 MWp do roku 2027.
Podstawowe założenia do prognoz finansowych są następujące:
2,8 mln zł
Koszt budowy farmy 1 MW
47/53
Dźwignia finansowa (D/E)
5%
Realny koszt finansowania dłużnego
15 lat
Okres finansowania
1100 MWh
Roczna wielkość produkcji energii
300 zł/MWh
Średnia cena sprzedaży energii
300 zł/MWh
Przeciętne roczne koszty utrzymania farmy
Zyski są reinwestowane w rozwój przedsięwzięcia
Prognoza podstawowych wartości w tys. zł (farmy fotowoltaiczne)
Przy tych założeniach przedsięwzięcie generuje wewnętrzną stopę zwrotu IRR na poziomie 34%.
Przy tych założeniach przedsięwzięcie generuje wewnętrzną stopę zwrotu IRR na poziomie 19,5%.

Planowane przychody z działalności handlowej mają docelowo generować 12-15 milionów zł rocznego obrotu i IRR na poziomie 48%.
20-24 mln zł
Sumaryczne obroty Watonet Sp. z o.o.

Model prognozy nie zakłada agresywnego tempa wzrostu. Scenariusz bazowy zakłada margines bezpieczeństwa po stronie przychodowej i kosztowej by zredukować ewentualne ryzyko finansowe i biznesowe prognozy.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.

Jak chronić oszczędności przed inflacją?

ASI Vis Vitalis to wehikuł inwestycyjny zbierający kapitał od inwestorów w ramach crowdfundingu udziałowego, pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, by inwestować go w stabilne i bezpieczne przedsięwzięcia o długookresowej perspektywie rozwoju.

W czasach, gdy inflacja osiąga coraz wyższe wskaźniki (za maj wg GUS 4,7%) a perspektyw jej zdławienia są mocno iluzoryczne pojawia się kluczowe pytanie: jak chronić kapitał, lokaty i oszczędności przed inflacją?

Ochrona kapitału i oszczędności przed inflacją to obecnie jedno z głównych wyzwań w polskiej gospodarce a ASI Vis Vitalis ma chronić kapitał oraz oszczędności swoich inwestorów lokując je w bezpieczne projekty biznesowe o relatywnie wysokiej stopie zwrotu ale przede wszystkim o wieloletniej perspektywie rozwoju. Chcemy pełnić dla naszych inwestorów rodzaj Tarczy Antyinflacyjnej.

Cele inwestycyjne

Obecne regulacje prawne pozwalają na zbiórkę w ramach crowdfundingu udziałowego maksymalnie do kwoty 1 miliona Euro. ASI Vis Vitalis planuje przeznaczenie środków ze zbiórki w następujące przedsięwzięcia:

projekt farmy fotowoltaicznej 2 MW Kruszyna 1 realizowany przez Watonet Sp. Z o.o.

projekt działalności handlowej w sektorze fotowoltaiki we współpracy z platformą e-commerce Watomat.pl

projekt budowy domków modułowych realizowany przez spółkę Walden Modular Sp. z o.o.